Олізар Ольга Михайлівна,
вчитель математики
Літківська ЗОШ І - ІІІ ступенів ім. М.П. Стельмаха
Броварський район
Київська область

Про себе

13 Ноя. 2015 г.

Педагогічна діяльність

Олізар Ольга Михайлівна має відповідну вищу освіту, загальний стаж педагогічної діяльності 33 рік, належну високу теоретичну і практичну підготовку, досконало володіє ефективними методами і прийомами ор-ганізації навчально-виховного процесу, необхідними знаннями з педагогі-ки, психології, вивчає і враховує в роботі індивідуальні особливості учнів, здійснює індивідуалізацію і диференціацію навчання. Вчителька постійно працює над самоосвітою, має велику особисту бібліотеку по своєму пред-мету, широко використовує додаткову літературу при підготовці і прове-денні уроків, а також матеріали популярних телепередач. Ознайомлена з перспективним педагогічним досвідом кращих учителів математики, су-часними освітніми технологіями, набуті знання впроваджує в практику своєї роботи.
Для уроків Олізар О.М. характерні детальне планування, якісна під-готовка, використання різних типів уроків, відповідне їх структурування, правильний та доцільний добір навчального і виховного матеріалу, опти-мальний вибір і поєднання методів та прийомів роботи з учнями, забезпе-чення внутрітемних, внутріпредметних, міжпредметних зв’язків, організа-ційна чіткість уроків, їх спрямованість на досягнення поставленої мети. Вчитель завжди виділяє головне, найбільш суттєве, забезпечує оптимальне навантаження учнів на протязі всього уроку, систематично використовує можливості для активізації пізнавальної діяльності школярів, збудження їх творчої думки, спонукання мислити, робити самостійні узагальнення, ви-сновки. Проводиться систематична, цілеспрямована робота по розвитку за-гальних і спеціальних навчальних умінь та навичок, у процесі вивчення курсу математики учні привчаються до чітких і лаконічних записів розв’язування задач і вправ без зайвої деталізації. Серйозна увага приділя-ється посиленню прикладної спрямованості курсу математики.
Олізар О.М. постійно урізноманітнює, модернізує форми, методи і прийоми роботи з учнями, широко використовує нетрадиційні підходи до навчання, нестандартні уроки, особливо підсумкові уроки-змагання типу “Що? Де? Коли?”, “Брейн-ринг”, “Зоряний час”, “Поле чудес”, а також “Магічні квадрати”, “Лабіринти множників”, різні вікторини, індивідуаль-не лото, математичні бої, турніри, подорожі, кросворди та інше. Часто ви-користовуються короткочасні дидактичні ігри на звичайних уроках. Це за-цікавлює, активізує учнів. Взагалі уроки вчитель проводить у швидкому темпі, дуже енергійно, зразу включає клас у роботу, раціонально розподі-ляє й ефективно використовує навчальний час. Постійна увага приділяєть-ся культурі записів на дошці і в зошитах, розвитку математичної мови і мислення, просторової уяви. Забезпечується сприятливий психологічний мікроклімат, вчитель заохочує учнів до кращої роботи, стимулюю їх оцін-кою, похвалою, але проявляє достатню вимогливість і об’єктивність.
Ольга Михайлівна здійснює диференційований підхід до навчання і виховання школярів. Це виражається в тому, що вчителька по-різному бу-дує і проводить уроки в класах з диференційованим поділом учнів (різна глибина пояснення теоретичного матеріалу, різні вимоги до відповідей, різна трудність вправ, різний підхід до їх аналізу, розв’зування, відповідно і різний ступінь засвоєння, різний обсяг і якість виконаної учнями роботи). Крім того в класах учні поділені на три групи по рівню знань, умінь, на-вчальних навичок і можливостей, здібностей, темпу роботи, завдання ди-ференціюються по обсягу і трудності.
Характерними рисами стилю роботи вчительки є також оптимальне поєднання колективної, групової і індивідуальної роботи учнів на уроках, здійснення зворотного зв’язку, розвиток у дітей навичок контролю, само- і взаємоконтролю, Олізар О.М. значну увагу приділяє проведенню позакла-сної роботи з математики. Особливо оригінально і результативно прохо-дять тижні математики.
Вчитель поглиблено працює над темою «Реалізація компетентнісного підходу у процесі викладання математики».
Формування міцних знань з математики – тривалий процес, який потребує систематичної і цілеспрямованої роботи, розвитку творчих здіб-ностей школярів. Збільшення розумового навантаження на уроках матема-тики спонукає задуматися над тим, як підтримати в учнів активність, пра-цездатність, інтерес до вивчення предмета протягом всього уроку. Сучасна дидактика бачить можливості і шляхи реалізації цих завдань через нетра-диційні форми і методи навчання. Тому Ольга Михайлівна в своїй роботі максимальну увагу приділяє використанню саме нетрадиційних форм і ме-тодів навчання як на уроках, так і в позакласній роботі.

Конкурс Кенгуру

Конкурс Кенгуру

Конкурс Кенгуру

Конкурс Кенгуру

Конкурс Кенгуру

  • І сурова й соловїна - математика країна

  • Математика - розум в порядок приводить